Konkurs “Bajka na zimowe wieczory”

Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie

serdecznie zaprasza przedszkolaków do wzięcia udziału w międzyprzedszkolnym konkursie literackim „BAJKA NA ZIMOWE WIECZORY”

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem

 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Regulamin konkursu:

 1. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14.

 • Adresaci konkursu.

Adresatami konkursu są dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Piaseczno wraz z rodzicami.

 • Cele konkursu.
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczego myślenia
 • Uwrażliwienie na bogactwo i piękno języka polskiego
 • Rozwijanie dziecięcych talentów literackich
 • Zachęcanie dzieci do korzystania z nowoczesnych technologii
 • Zasady konkursu.
 • Temat konkursu literackiego: „Bajka na zimowe wieczory”.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie z pomocą rodziców wymyślonej przez siebie bajki. Utwór może mieć dowolną tematykę i może być napisany wierszem lub prozą. Bajka powinna zawierać morał. Utwór adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Praca może być wzbogacona ilustracją.
 • Tekst bajki należy napisać na komputerze w formacie A4 – maksymalnie 2 strony, czcionką Times New Roman 12.
 • Utwór należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej.
 • Ilustrację należy wykonać na osobnej kartce formatu A4 i dołączyć do utworu.
 • Praca konkursowa musi być dziełem własnym, które  nie było wcześniej publikowane.
 • Praca powinna być opisana na odwrocie kartki według szablonu: Tytuł bajki, imię i nazwisko autora oraz wiek, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego, adres placówki, telefon kontaktowy lub adres e-mail.
 • Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac konkursowych.
 • Dostarczenie utworu  na konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgody na uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia laureatów, przyznania nagród, zamieszczenia przez organizatora danych na stronie internetowej i w materiałach publikowanych przez organizatora oraz w celu promocji placówki.
 • Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania na stronie internetowej nadesłanych utworów.
 • Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Zał.1) i podpisanymi zgodami rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach konkursowych (Zał.2 i 3) należy dostarczyć w terminie do 12 lutego 2021r. na adres organizatora konkursu: Przedszkole nr 11 „Nefrytowy Zakątek”, ul. Nefrytowa 14, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: Konkurs literacki „Bajka na zimowe wieczory”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 lutego 2021r.
 • Kryteria oceny prac konkursowych: inwencja twórcza, pomysł na bajkę, ogólny schemat utworu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 3- 4-latków i 5- 6-latków.
 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni laureatów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej (do wydruku).
 • Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej: przedszkole-nefrytowa.edu.pl oraz zostanie przekazana drogą mailową do nauczycieli przedszkoli biorących udział w konkursie i wymienionych jako osoby do kontaktu.
 • Postanowienia końcowe.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały obiektywne okoliczności.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Koordynatorki konkursu: Małgorzata Majewska, Agnieszka Pindel.