Rekrutacja – Informacje

Szanowni Państwo,

6 kwietnia 2020 roku zostaną opublikowane na naszej stronie  w zakładce REKRUTACJA  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

poniżej uzasadnienie:

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19,

informujemy  iż zgodnie z zapisem

§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ut. 1 i 3 tej ustawy, podaje się  do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.