Zarządzenie Nr 7/06/05/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 7/06/05/2020

Dyrektora Przedszkola nr 10 w Piasecznie

z dnia 6 maja 2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zmianami), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 10 w Piasecznie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 10 w Piasecznie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 10 w Piasecznie oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 10 w Piasecznie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               Alina Basak

                                                                                                   Dyrektor Przedszkola nr 10

                                                                                                               w Piasecznie