Zarządzenie nr. 9

ZARZĄDZENIE NR  9/29/05/2020

Dyrektora Przedszkola Nr 10 w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 54 z dnia  29 maja 2020 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe
 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) , Zarządzenia Nr CUW.020.19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 marca 2020r oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną,  Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam następujące zasady zajęć opiekuńczych w okresie wakacyjnym  w sytuacji epidemii  COVID-19 w Przedszkolu Nr 10  w Piasecznie ul. Nadarzyńska 54, 05-500 Piaseczno

§ 2

Warunkiem zgłoszenia dziecka na udział w zajęciach opiekuńczych w okresie wakacyjnym  w okresie epidemii COVID – 19, jest złożenie Deklaracji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia na mail przedszkola: sekretariat@przedszkole-10.pl

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może poprosić o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu obydwojga rodziców/opiekunów prawnych.

§ 3

Termin składania Deklaracji trwa od 01 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. w godz.8.00- 16.00. Deklaracje są przekazywane droga mailową na adres mailowy przedszkola:

 sekretariat @przedszkole-10.pl 

§ 4

Listy dzieci na Zajęcia opiekuńcze tworzone będą przede wszystkim w oparciu o wcześniejsze „Diagnozy Potrzeb”, które rodzice przekazywali Dyrektorowi Przedszkola Nr 10 w Piasecznie do dnia 22 maja 2020 roku i  poświadczone Deklaracją, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5

Maksymalna liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 12 osób. 

§ 6

Rodzice dokonują wpłaty za wyżywienie w dniach 15 – 19 czerwca 2020 roku na wskazany rachunek bankowy Przedszkolado którego, dziecko zostanie przyjęte. O tym fakcie, powiadomimy drogą mailową i wskażemy rachunek  na który, należy dokonać płatności.Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca.

§ 7

Wysokość opłat:

  1. opłata za wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 12 zł (dwanaście złotych), a w Przedszkolu nr 5 w Piasecznie stawka żywieniowa wynosi 14,50 zł (czternaście złotych pięćdziesiąt groszy).                           
    Rezygnacja z dyżuru bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty.
  2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez Przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

§ 8

W czasie trwania zajęć opiekuńczych Przedszkole Nr 10 w Piasecznie będzie czynne
w godzinach 7:30 – 16:30.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                           Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Piasecznie

                                                     mgr Alina Basak