Zasady Dyżurów Wakacyjnych – zarządzenie nr 10/2018/20

ZARZĄDZENIE NR10/2018/2019
DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR10
z dnia 04 lutego 2019r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1

Ustalam następujące zasady dyżurów wakacyjnych w Przedszkolu Nr 10 w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 54.
§ 2

Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie karty zgłoszenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

Termin składania kart zgłoszenia trwa od 03 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
§ 4

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie w dniach 17.06.2019r. – 21.06.2019 r. opłaty za wyżywienie na wskazany rachunek bankowy Przedszkola oraz dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu do dnia 26 czerwca 2019 r.

§ 5

Brak uiszczenia opłaty i dostarczenia potwierdzenia przelewu we wskazanym § 4 terminie oznacza rezygnację z miejsca.
§ 6

Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w § 3 terminu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

§ 7
Wysokość opłat:

  1. opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 9,00 zł., płatne z góry. Rezygnacja z dyżuru bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;
  2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez Przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.