Erasmus+

Przedszkole Nr 10 w Piasecznie przystąpiło do realizacji Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno na lata 2021 – 2027. Przystąpienie do Akredytacji umożliwia regularne otrzymywanie dofinansowania na działania związane z mobilnością nauczycieli w ramach programu Erasmus+. 

Kurs językowy w Sewilli

Edit Post

  W dniach 13.03.2023 r.- 17.03.2023 r. Dyrektor Przedszkola Alina Basak oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego Renata Cichecka uczestniczyli w ramach Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno w tygodniowym kursie językowym w Sewilli.

Głównym celem kursu było podniesienie kompetencji językowych oraz zdobycie certyfikatu „English Intermediate”

Kurs językowy

w Dublinie

W dniach 26.06-30.06.2023 r. Dyrektor Przedszkola Alina Basak wraz z nauczycielem Renatą Cichecką uczestniczyły w kursie języka angielskiego organizowanym przez szkołę International House w Dublinie.

Celem wyjazdu było dalsze podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli w ramach akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno.

Wyjazd do szkoły językowej był wspaniałą przygodą, miłym doświadczeniem, inspiracją i mobilizacją do rozwoju. zawodowego i osobistego.

W dniach 14.08.-18.08.2023r. nauczycielki z naszego przedszkola Kamila Marchewka , Alina Paterska i Justyna Pawłowicz uczestniczyły w kursie językowym w Dublinie prowadzonym przez szkołę językową International House Dublin.W czasie kursu nauczycielki doskonaliły swój warsztat językowy.

Celem wyjazdu było dalsze podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli w ramach akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno.W dniach 9- 14 października 2023r. w naszym Przedszkolu odbyły się Dni Erasmusa. W tych dniach zorganizowana została wystawa zdjęć z mobilności nauczycieli , których celem było zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych w Sewilli ( Hiszpania ) oraz Dublinie ( Irlandia). Program Erasmus+pozwala uczestnikom odkrywać nowe kultury, doskonalić swoje umiejętności językowe oraz przyjmować europejskie wartości tolerancji , szacunku i różnorodności.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_3895.jpg

Dzięki zdobytym umiejętnościom językowym nauczyciele zorganizowali kąciki języka angielskiego a dzieci miały możliwość zapoznania się ze słownictwem w tym języku angielskim

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_3944.jpg

Grupa “Słoneczka”
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Resized_20231010_075501-1024x768.jpg

Grupa “Jeżyki”

Regulamin Rekrutacji nauczycieli do projektu ERASMUS+

§ 1.

 Cele akredytacji:

 1. Podniesienie umiejętności kadry zarządzającej we wszystkich placówkach oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie oświatą w gminie Piaseczno z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich.
 2. Organizacja atrakcyjnych zajęć z ekologii, poprzez zaangażowanie dzieci w konkursy i wydarzenia ekologiczne dla gminnych placówek.
 3. Rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności.

 §2.

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Nr 10 w Piasecznie.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnia się na stronie internetowej przedszkola.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Nauczyciele zgłaszają kraj, do którego chcieliby się udać na kurs oraz termin mobilności. We własnym zakresie organizują zapis na kurs oraz wszelkie formalności związane z wyjazdem.

§ 3.

 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacji nauczycieli dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Przedszkola. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą: Dyrektor Przedszkola i koordynator projektu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie od 23.10.2023 do 31.10.2023 r.
 3. Harmonogram rekrutacji:
 4. 23.10 – 31.10.2023 termin składania formularzy zgłoszeniowych;
 5. 02.11 – 03.11.2023 weryfikacja wniosków;
 6. 7.11.2023 ogłoszenie wyników;
 7. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na zrozumienie treści przekazywanych na kursie metodycznym i przekazanie pozostałym nauczycielom;
 9. plan wdrożenia zdobytej wiedzy na kursie;
 10. oczekiwane efekty uczestników po zakończeniu mobilności;
 11. W przypadku jednakowej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Kandydat zgłasza chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy i określając swój poziom znajomości języka angielskiego. Formularz należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola nr 10 w Piasecznie.
 13. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decyduje ilość zdobytych punktów. Komisja przyznaje punkty od 1pkt do 3pkt. Dyrektor Przedszkola nr 10 w Piasecznie ostatecznie akceptuje uczestnictwo kandydata.
 14. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej, o czym zostaną poinformowani nauczyciele w dniu 07.11.2023 r. na zorganizowanym spotkaniu.
 15. W przypadku zbyt małej liczby uczestników może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w dowolnym momencie trwania projektu.
 16. Nauczyciel biorący udział w rekrutacji ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu ds. rekrutacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 17. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Przedszkola w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.
 18. Nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
 19. Zobowiązania po mobilnościach:
 20. Kontynuowanie nauki języka angielskiego;
 21. Wdrożenie poznanych metod w pracy.

Załączniki do regulaminu:

 1. Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy.